การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนและสื่อสารได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และสื่อสารได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมหนองบึก ๓ ศูนย์ประชุมหนองบึก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีครูผู้สอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เครือข่ายละ ๑ คน จำนวน ๒๗ คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ

10653663_645506302215173_5471274134129016634_n  10647068_645506465548490_8685408722883599740_n 1618416_645506582215145_1221591243979790993_n  1385866_645506515548485_4417728054842862761_n

การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-02-07-2014-9164107  -02-07-2014-916114

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑-๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหนองบึก ๑ ศูนย์ประชุมหนองบึก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)

Untitled
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)” ขึ้นในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๗–วันจันทร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยจากองค์กรในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมสำคัญ คือ
๑. นิทรรศการ
๑.๑ นิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
๑.๒ นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย
๒. Highlight Stage เป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย
๓. มุมเจรจาธุรกิจ/ความร่วมมือในการต่อยอดและขยายผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ประสงค์เดินทางมาพร้อมกันเป็นหมู่คณะ (๒๐ คนขึ้นไป) สามารถแจ้งความประสงค์การเดินทางตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.researchexpo.nrct.go.th  หรือ http://www.nrct.go.th

poster2014   meeting2014  exhibition2014  groupform