การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-02-07-2014-9164107  -02-07-2014-916114

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑-๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหนองบึก ๑ ศูนย์ประชุมหนองบึก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)

Untitled
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)” ขึ้นในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๗–วันจันทร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยจากองค์กรในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมสำคัญ คือ
๑. นิทรรศการ
๑.๑ นิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
๑.๒ นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย
๒. Highlight Stage เป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย
๓. มุมเจรจาธุรกิจ/ความร่วมมือในการต่อยอดและขยายผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ประสงค์เดินทางมาพร้อมกันเป็นหมู่คณะ (๒๐ คนขึ้นไป) สามารถแจ้งความประสงค์การเดินทางตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.researchexpo.nrct.go.th  หรือ http://www.nrct.go.th

poster2014   meeting2014  exhibition2014  groupform

สพป.นครพนม เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

-27-06-2014-8946223  -27-06-2014-8944718

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายสุขบดินทร์ สุทธะมา,นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รอง ผอ.สพป.นพ.เขต ๑, ผอ.กลุ่มนิเทศ/ศน.ให้การต้อนรับ คณะสพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ในการเดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จำนวน ๙๐ ท่าน อ่านเพิ่มเติม

นิยามความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล

นิยามความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล

นิยามความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจุดเน้นการพัฒนาที่เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในเรื่องสำคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเลขเป็น รวมทั้งทักษะการคิดขั้นพื้นฐานในแต่ละช่วงชั้น โดยช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขคล่อง ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) เน้นการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายให้ประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilityes) ซึ่งเป็นความสามารถเบื้องต้นของทักษะการคิด และสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาการศึกษาของนานาอารยประเทศ ด้งนั้น เพื่อให้การประเมินและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจตรงกัน สำนักทดสอบทางการศึกษาจึงกำหนดนิยามความสามารถทั้ง ๓ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย