การประชุมศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557

10517312_823529041018968_1566385436595852933_o

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายกฤตพัฒน์ พลคราม นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคม จัดประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และบทบาทของศึกษานิเทศก์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดังนี้
๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันที่ ๓๑ มกราคม -๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๑.๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม

นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศกก์ สพป.นครพนม ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศกก์ สพป.นครพนม ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและนโยบายเร่งด่วน ที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม โดยมีนางกัลยา ราสา และนายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม และนักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงาน

นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนบ้านขามเฒ่า

IMG_7790IMG_7795

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และนางอัจชราวดี กสิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและนโยบายเร่งด่วน ที่โรงเรียนบ้านขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม โดยมีนางเติมศรี ศาสตราศรัย และคณะครูโรงเรียนบ้านขามเฒ่า นำเสนอผลการดำเนินงาน