รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระบสาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ช่วงการประเมินระยะที่ ๑ จำนวน  ๓,๔๒๘  แห่ง  และมีการกำหนดช่วงเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกระหว่างวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗  และช่วงการประเมินระยะที่  ๒ จำนวน ๕,๑๐๖ แห่ง  มีการกำหนดช่วงในการประเมินคุณภาพภายนอก  ระหว่างวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  รายละเอีดเพิ่มเติมดังแนบ

รายชื่อสถานศึกษาที่จะไรับรับการประเมินฯรอบสาม(ระยะ1-2)

ปี2557(ระยะที่1)-151กลุ่ม

ปี2557(ระยะที่2)-229กลุ่ม

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง สพป.นครพนม เขต 1

นายมารุต  อุปนิสากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแจงกรอบแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ให้กับโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  ในวันที่  19  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร  โรงเรียนสุนทรวิจิตร  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  ได้แก่  ผู้บริหาร  และครูที่รับผิดชอบการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ในโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  ในระยะที่  ๓ จำนวน  ๒๘  โรงเรียน  จำนวน  ๕๖  คน  ในการนี้  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๕๐  (บ้านคำพี้)  อำเภอนาแก  และโรงเรียนบ้านหนองบึง  อำเภอวังยาง  ได้นำ  คณะครู  นักเรียน  และผลงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาพอพียงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาดูงาน  ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  จะดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ระยะที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๒๗  กันยายน  -  วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖

IMG_4955-1    IMG_4972-1

IMG_4951-1    IMG_4986-1

IMG_4987-1   IMG_4990-1

IMG_5000-1   IMG_4993-1

IMG_5004-1  IMG_4997

IMG_5005-1  IMG_4996

รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการรบริจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง

แบบสรุปผลของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

p169_Career M2แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (ปี  2554-2556)

เครื่องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  ปี  2555-2556

แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  ปี  2555-2556

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  กระทรวงศึกษาธิการ  (รอบที่  ๑)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ ๓)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ ๔)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ ๕)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”

ปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒)

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง  วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การงานอาชีพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สุขศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษปีที่  ๖

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 (du2 1.1)

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  (du2 1.2)

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ (1.2)

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  “เศรษฐกิจพอเพียงกับยุคโลกาภิวัตน์”(1.3)

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ส่วนที่ 2  ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 3.1)

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยพอเพียง รหัสวิชา ส 22101 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเสนอแนวทางการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ส่วนที่ 3  ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบสหวิทยาการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น : ข้าวหลาม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  รหัสวิชา ส 22102 ชื่อรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  รหัสวิชา ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม. 2

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสวิชา ง 22102 รายวิชา งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  รหัสวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างหน่วย  ส.3.1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างหน่วย  ส.3.1  ชั้นมัธยมศึกษปีที่  5

p38-44_Unit M5 Plan2

สรุปค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555

สรุปค่าสถิติพื้นฐาน (ขีดจำกัดล่าง) คะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (O-NET)  ประจำปีการศึกษา 2555

 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) (สมศ.)  ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยอธิบายความหมายของค่าต่างๆ  ไว้ดังนี้

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  หมายถึง  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี  และมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  หมายถึง  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  (สทศ.)  (O-NET)  มากกว่าขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

3.  ขีดจำกัดล่าง  หมายถึง  คะแนนต่ำสุดของคะแนนเฉลี่ยแต่ละชั้นและวิชา  โดยคำนวณจากสูตรต่อไปนี้

                        ค่าขีดจำกัดล่าง

สรุปค่าสถิติพื้นฐาน ขีดจำกัดล่าง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1

_DSC0385  _DSC0383

นายมีศักดิ์ แสงศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ โดยใช้รูปแบบคลินิก ( Clinical Supervision) ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล อ.เมืองอุดรธานี เมื่อ 18 มิถุนายน 2556

สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพดำเนิืนการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ โดยใช้รูปแบบนิเทศแบบคลินิก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกสำนักงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 305 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่้นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันภาษาอังกฤษ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุำดรธานี เขต 1

_DSC0378  _DSC0421 อ่านเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือก/แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  ได้ดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  ๒๕๕๖  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมรวมใจ  ๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  ปรากฏผลการคัดเลือก/แข่งขัน  ดังนี้

ผลการประกวดความสามารถเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  ๒๕๕๖  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต ๑

๑.  กิจกรรมการประกวดโรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
รางวัลชนะเลิส  ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท  ได้แก่  โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ  เครือข่ายนาแกนาคู่
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๒๐๐  บาท  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ  เครือข่ายพระธาตุพนม
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐  บาท ได้แก่  โรงเรียนบ้านม่วง เครือข่ายพระธาตุมหาชัย
รางวัลชมเชย  ได้รับเกียรติบัตร  ได้แก่  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง  เครือข่ายคำเตย
เกียรติบัตร การประกวดโรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

๒.  กิจกรรมเขียนเรียงความคัดลายมือ  ประเด็น  “ภาษาไทยภาษาชาติ”  (ครูผู้สอนภาษาไทย)

รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท ได้แก่  นางโชคดี  คำเพชรดี  ครูโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา  เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๗๐๐ บาท ได้แก่ นางเนตรดาว  ขำคม โรงเรียนบ้านดอนขาว  เครือข่ายโคกหินแฮ่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดันที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐  บาท ได้แก่  นางจามรี  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม เครือข่ายนครพนม

เกียรติบัตร การประกวดเรียงความคัดลายมือ  ประด็น  “ภาษาไทยภาษาชาติ”  ครูผู้สอนภาษาไทย

๓.  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ  ประเด็น  “คุณครูของฉัน”  ระดับชั้น  ป.๑-๓  ประเภททีม  (ทีมละ  ๒  คน)

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  ได้แก่  เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วรกา  และเด็กชายพุทธศิลป์  วรกา  โรงเรียนบ้านโคกสูง  อำเภอปลาปาก  เครือข่ายพระธาตุมหาชัย

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑ ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล ๗๐๐  ได้แก่  เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนสุภา  และเด็กหญิวโรงเรียนอนุบาลนครพนม

๔.  กิจกรรมเขียนเรียงความคัดลายมือ  ประเด็น  “ประเทศเพื่อนบ้าน”  ระดับชั้น  ป.๔-๖

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  ได้แก่  เด็กหญิงญาณิศา  เดชาจิรสิน  โรงเรียนอนุบาลนครพนม

๕.  กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ  จำนวน  ๔  บท  ประเด็น  “มหัศจรรย์ประเทศไทย”  ระดับชั้น  ม.๑-๓

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  ได้แก่  เด็กหญิงพิมพ์กมล  จันดา  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อำเภอปลาปาก

๖.  กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง  (อ่านในใจ  จับใจความสำคัญ  ย่อความ  สรุปความ  ตีความและคิดวิเคราะห์)  ระดับชั้น ม.๓-๔

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท ได้แก่  เด็กหญิงมุกธิดา  ปัสสาคำ  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี  อำเภอปลาปาก

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอบ ๒

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองคแกร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกตแใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป นั้น
คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตำแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได่กำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑแและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผลในปี ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑแการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได้จำนวนทั้งสิ้น ๔,๓๗๖ แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๙ แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔,๓๖๗ แห่ง  อ่านเพิ่มเติม

การประเมินผลระดับนานาชาติ PISA

คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA

ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA2009 การอ่าน (เพิ่มเติม)

ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามโครงการวิจัยนานาชาติ TIMSS 2007

ตัวอย่างข้อสอบที่ี่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามโครงการวิจัยนานาชาติ TIMSS 2007 อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์  ในศตวรรษที่  ๒๑  โดย  วิจารณ์  พานิช

โครงการพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับครู เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

972592_512118005504554_363997714_n

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  จัดประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ปัการศึกษา  2556   วันที่  30  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมหนองบึก  3  ศูนย์ประชุมหนองบึก  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1)

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

แบบประเมินมาตรฐาน  มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

โครงการนิเทศเต็มพิกัด สพป.นครพนม เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  ได้จัดทำโครงการนิเทศเต็มพิกัด  โดยกำหนดออกนิเทศระหว่างวันที่  ๒๐-๓๐    พฤษภาคม  ๒๕๕๖

แบบนิเทศติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2555  ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา