การแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 สพป.นครพนม เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียน และเพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในระดับประเทศต่อไป

10492334_604298033010605_1650855743042338844_n  10388142_604298299677245_602146626265707118_n

IMG_6639  IMG_6640

อ่านเพิ่มเติม

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

972592_512118005504554_363997714_n

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  จัดประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ปัการศึกษา  2556   วันที่  30  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมหนองบึก  3  ศูนย์ประชุมหนองบึก  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1)

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

แบบประเมินมาตรฐาน  มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

โครงการนิเทศเต็มพิกัด สพป.นครพนม เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  ได้จัดทำโครงการนิเทศเต็มพิกัด  โดยกำหนดออกนิเทศระหว่างวันที่  ๒๐-๓๐    พฤษภาคม  ๒๕๕๖

แบบนิเทศติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2555  ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2555  โดยกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  และส่งกระดาษคำตอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษาตรวจกระดาษคำตอบ  และประมวลผลการสอบ  นั้น

บัดนี้  สำนักทดสอบทางการศึกษาได้ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว  โดยประกาศผลการสอบได้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2556

1.  รายงานผลการประเมินฯ  รายบุคคล  ให้นักเรียนสืบค้นได้ทางเว็บไซต์  http://nt-result.bopp.go.th/student-userโดยระบุ  เขตพื้นที่การศึกษา  เลขประจำตัวประชาชน  และกรอกผลบวกของเลข  แล้วกดปุ่ม  สร้างรายงาน  ระบบจะแสดงผลรายงานระดับบุคคล

2.  รายงานผลการประเมินฯ  ระดับโรงเรียน  ให้โรงเรียนสืบค้นโดยระบุชื่อผู้ใช้  และรหัสผ่าน  ทางเว็บไซต์  http://nt-result.bopp.go.th  ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1  จะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้โรงเรียนสำหรับนำไปใช้ในการเรียกดูรายงานผลการประเมินฯ  ระดับโรงเรียน  ทางระบบ  e-office  และขอให้โรงเรียนแจ้งผลการประเมินฯ  ให้แก่นักเรียน  และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

1.รายงานระดับประเทศ ปรนัย

2.รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1  รวมทุกขนาด  สังกัด  สพฐ.

3รายงานรวมโรงเรียน สพป.นพ 1 สพฐ.

4.รายงานระดับโรงเรียน ปรนัย สพป.นพ 1  สพฐ.

5. รายงานรวมโรงเรียน  ปรนัย  สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

6.  รายงานระดับเขตพื้นที่ ปรนัย  สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

7. รายงานระดับโรงเรีย ปรนัย สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

8.  รายงานระดับบุคค ปรนัย สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1