การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

972592_512118005504554_363997714_n

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  จัดประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ปัการศึกษา  2556   วันที่  30  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมหนองบึก  3  ศูนย์ประชุมหนองบึก  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1)

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

แบบประเมินมาตรฐาน  มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

การใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)

คู่มือการใช้งานทะเบียน  ปพ.1

คู่มือการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) ปพ.1  (pdf)

คู่มือการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)  ปพ.1 (exel)

โปรแกรมรายงานผล ปพ.1

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2555  โดยกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  และส่งกระดาษคำตอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษาตรวจกระดาษคำตอบ  และประมวลผลการสอบ  นั้น

บัดนี้  สำนักทดสอบทางการศึกษาได้ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว  โดยประกาศผลการสอบได้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2556

1.  รายงานผลการประเมินฯ  รายบุคคล  ให้นักเรียนสืบค้นได้ทางเว็บไซต์  http://nt-result.bopp.go.th/student-userโดยระบุ  เขตพื้นที่การศึกษา  เลขประจำตัวประชาชน  และกรอกผลบวกของเลข  แล้วกดปุ่ม  สร้างรายงาน  ระบบจะแสดงผลรายงานระดับบุคคล

2.  รายงานผลการประเมินฯ  ระดับโรงเรียน  ให้โรงเรียนสืบค้นโดยระบุชื่อผู้ใช้  และรหัสผ่าน  ทางเว็บไซต์  http://nt-result.bopp.go.th  ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1  จะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้โรงเรียนสำหรับนำไปใช้ในการเรียกดูรายงานผลการประเมินฯ  ระดับโรงเรียน  ทางระบบ  e-office  และขอให้โรงเรียนแจ้งผลการประเมินฯ  ให้แก่นักเรียน  และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

1.รายงานระดับประเทศ ปรนัย

2.รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1  รวมทุกขนาด  สังกัด  สพฐ.

3รายงานรวมโรงเรียน สพป.นพ 1 สพฐ.

4.รายงานระดับโรงเรียน ปรนัย สพป.นพ 1  สพฐ.

5. รายงานรวมโรงเรียน  ปรนัย  สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

6.  รายงานระดับเขตพื้นที่ ปรนัย  สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

7. รายงานระดับโรงเรีย ปรนัย สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

8.  รายงานระดับบุคค ปรนัย สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1