สถานศึกษาพอเพียง


p169_Career M2แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (ปี  2554-2556)

เครื่องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  ปี  2555-2556

แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  ปี  2555-2556

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  กระทรวงศึกษาธิการ  (รอบที่  ๑)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ ๓)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ ๔)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ ๕)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”

ปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒)

ภาษาไทย

วิทย์ ป.3

วิทย์ป.6

การงานป.5

สุขศึกษาป.4

สุขศึกษา ป.6

edu1

edu2 1.1

edu2 1.2

ป.4-6

edu3

edu4(1.1)

edu4(1.2)

edu4(1.3)

ตัวอย่างหน่่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ส่วนที่ 2  ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 3.1)

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยพอเพียง รหัสวิชา ส 22101 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเสนอแนวทางการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ส่วนที่ 3  ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบสหวิทยาการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น : ข้าวหลาม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  รหัสวิชา ส 22102 ชื่อรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  รหัสวิชา ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม. 2

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสวิชา ง 22102 รายวิชา งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  รหัสวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s