การประกันคุณภาพการศึกษา


การประกันคุณภาพภายใน

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1)

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

แบบประเมินมาตรฐาน

1.มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ

2.มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3.มาตราฐานที่ 3 แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

5.มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ

6.มาตรฐานที่ 6 ทักษะการทำงาน เจตคติ

7.มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9.มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนด

10.มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

11.มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

12.มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

13.มาตรฐานที่ 13 -1.31  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

13.มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม

14.มาตรฐานที 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

15.มาตรฐานที 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  (SAR)  ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย

แนวทางการเขียนรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา

คู่มือฝึกปฏิบัติการ  เรื่อง  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล  (Self  Assessment  Report)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s