หลักสูตร/การเรียนรู้


หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวทางการบริหารจัดการหลักสุตร ตามหลักสูตแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

การจัดการเรียนรู้

สอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด Brain-based Learning

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การจัดกระบวนการเรียนรุู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ …การสอนแบบโครงงาน

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่างๆ

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์  ในศตวรรษที่  ๒๑  โดย  วิจารณ์  พานิช

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s