หลักสูตร/การเรียนรู้

หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวทางการบริหารจัดการหลักสุตร ตามหลักสูตแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

การจัดการเรียนรู้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การจัดกระบวนการเรียนรุู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ …การสอนแบบโครงงาน

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่างๆ

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์  ในศตวรรษที่  ๒๑  โดย  วิจารณ์  พานิช

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s