สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอบ ๒

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองคแกร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกตแใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป นั้น
คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตำแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได่กำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑแและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผลในปี ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑแการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได้จำนวนทั้งสิ้น ๔,๓๗๖ แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๙ แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔,๓๖๗ แห่ง 

ทั้งนี้มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  ที่ได้รับการประกาศเป็น  สถานศึกษาพอเพียง  ๒๕๕๕  จำนวน  ๒๗ โรงเรียน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.  อำเภอเมืองนครพนม  จำนวน  ๕  โรงเรียน  ดังนี้  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน โรงเรียนบ้านท่าค้อ  (ชุณห์ประสาทศิลป์)  โรงเรียนอนุบาลนครพนม  โรงเรียนเมืองนครพนม  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร

๒.  อำเภอธาตุพนม  จำนวน  ๕  โรงเรียน  ดังนี้  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  (เรืองศิษย์วิทยาฯ)  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล  โรงเรียนบ้านหนองสะโน

๓.  อำเภอนาแก  จำนวน  ๕  โรงเรียน  ดังนี้  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๕๐  (บ้านคำพี้)  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

๔.  อำเภอปลาปาก  จำนวน  ๔  โรงเรียน  ดังนี้  โรงเรียนบ้านนามะเขือ  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้  โรงเรียนบ้านหนองบัว  โรงเรียนบ้านวังยาง

๕.  อำเภอเรณูนคร  จำนวน  ๔  โรงเรียน  ดังนี้  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร  โรงเรียนนางามวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่  โรงเรียนบ้านท่าลาด  (ราษฎร์วิทยานุกูล)

๖.  อำเภอวังยาง  จำนวน  ๔  โรงเรียน  ดังนี้  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2555

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s