ผลการคัดเลือก/แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  ได้ดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  ๒๕๕๖  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมรวมใจ  ๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  ปรากฏผลการคัดเลือก/แข่งขัน  ดังนี้

ผลการประกวดความสามารถเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  ๒๕๕๖  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต ๑

๑.  กิจกรรมการประกวดโรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
รางวัลชนะเลิส  ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท  ได้แก่  โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ  เครือข่ายนาแกนาคู่
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๒๐๐  บาท  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ  เครือข่ายพระธาตุพนม
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐  บาท ได้แก่  โรงเรียนบ้านม่วง เครือข่ายพระธาตุมหาชัย
รางวัลชมเชย  ได้รับเกียรติบัตร  ได้แก่  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง  เครือข่ายคำเตย
เกียรติบัตร การประกวดโรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

๒.  กิจกรรมเขียนเรียงความคัดลายมือ  ประเด็น  “ภาษาไทยภาษาชาติ”  (ครูผู้สอนภาษาไทย)

รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท ได้แก่  นางโชคดี  คำเพชรดี  ครูโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา  เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๗๐๐ บาท ได้แก่ นางเนตรดาว  ขำคม โรงเรียนบ้านดอนขาว  เครือข่ายโคกหินแฮ่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดันที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐  บาท ได้แก่  นางจามรี  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม เครือข่ายนครพนม

เกียรติบัตร การประกวดเรียงความคัดลายมือ  ประด็น  “ภาษาไทยภาษาชาติ”  ครูผู้สอนภาษาไทย

๓.  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ  ประเด็น  “คุณครูของฉัน”  ระดับชั้น  ป.๑-๓  ประเภททีม  (ทีมละ  ๒  คน)

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  ได้แก่  เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วรกา  และเด็กชายพุทธศิลป์  วรกา  โรงเรียนบ้านโคกสูง  อำเภอปลาปาก  เครือข่ายพระธาตุมหาชัย

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑ ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล ๗๐๐  ได้แก่  เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนสุภา  และเด็กหญิวโรงเรียนอนุบาลนครพนม

๔.  กิจกรรมเขียนเรียงความคัดลายมือ  ประเด็น  “ประเทศเพื่อนบ้าน”  ระดับชั้น  ป.๔-๖

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  ได้แก่  เด็กหญิงญาณิศา  เดชาจิรสิน  โรงเรียนอนุบาลนครพนม

๕.  กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ  จำนวน  ๔  บท  ประเด็น  “มหัศจรรย์ประเทศไทย”  ระดับชั้น  ม.๑-๓

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  ได้แก่  เด็กหญิงพิมพ์กมล  จันดา  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อำเภอปลาปาก

๖.  กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง  (อ่านในใจ  จับใจความสำคัญ  ย่อความ  สรุปความ  ตีความและคิดวิเคราะห์)  ระดับชั้น ม.๓-๔

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท ได้แก่  เด็กหญิงมุกธิดา  ปัสสาคำ  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี  อำเภอปลาปาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s