การประเมินสถานศึกษาพอเพียง สพป.นครพนม เขต 1

นายมารุต  อุปนิสากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแจงกรอบแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ให้กับโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  ในวันที่  19  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร  โรงเรียนสุนทรวิจิตร  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  ได้แก่  ผู้บริหาร  และครูที่รับผิดชอบการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ในโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  ในระยะที่  ๓ จำนวน  ๒๘  โรงเรียน  จำนวน  ๕๖  คน  ในการนี้  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๕๐  (บ้านคำพี้)  อำเภอนาแก  และโรงเรียนบ้านหนองบึง  อำเภอวังยาง  ได้นำ  คณะครู  นักเรียน  และผลงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาพอพียงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาดูงาน  ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  จะดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ระยะที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๒๗  กันยายน  –  วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖

IMG_4955-1    IMG_4972-1

IMG_4951-1    IMG_4986-1

IMG_4987-1   IMG_4990-1

IMG_5000-1   IMG_4993-1

IMG_5004-1  IMG_4997

IMG_5005-1  IMG_4996

รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการรบริจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง

แบบสรุปผลของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

p169_Career M2แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (ปี  2554-2556)

เครื่องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  ปี  2555-2556

แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  ปี  2555-2556

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  กระทรวงศึกษาธิการ  (รอบที่  ๑)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ ๓)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ ๔)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ ๕)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”

ปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒)

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง  วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การงานอาชีพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สุขศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษปีที่  ๖

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 (du2 1.1)

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  (du2 1.2)

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ (1.2)

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  “เศรษฐกิจพอเพียงกับยุคโลกาภิวัตน์”(1.3)

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ส่วนที่ 2  ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 3.1)

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยพอเพียง รหัสวิชา ส 22101 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเสนอแนวทางการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ส่วนที่ 3  ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบสหวิทยาการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น : ข้าวหลาม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  รหัสวิชา ส 22102 ชื่อรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  รหัสวิชา ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม. 2

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสวิชา ง 22102 รายวิชา งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  รหัสวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างหน่วย  ส.3.1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างหน่วย  ส.3.1  ชั้นมัธยมศึกษปีที่  5

p38-44_Unit M5 Plan2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s