การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)

-03-07-2015-19787071  -03-07-2015-19786376

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การ คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ตั้งแต่ ปี ๒๐๐๐ โครงการดังกล่าวได้ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่อยู่ในช่วง ๑๕ ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยทำการประเมิน ๓ ปีต่อครั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะครบรอบการประเมินอีกครั้ง สำหรับครั้งนี้กำหนดให้ มีการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) เพิ่มเติมจากการประเมินที่ผ่านมา และปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมิน ระดับนานาชาติ (PISA) ให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จึงขอแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ในวันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA.pdf   โปรแกรมระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA   ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการฯ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s