หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

ด้วย ก.ค.ศ. มีนโยบายในการปรับระบบการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษา ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และส่งผลถึงผู้เรียนอย่างแท้จริง มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ รายละเอียดดังเอกสารที่ปรากฎดังนี้

1.หนังสือ ที่ ศธ0206.4 ว7 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ

2.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ

3.คำอธิบายและตัวอย่าง

PA1.แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่่อนวิทยฐานะ 

PA2.แบบรายงานรับรองด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

PA3/1 แบบข้อเสนอในการพัฒนางาานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (สายงานการสอน)

PA3-2แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (สายงานบริหารสถานศึกษา)

PA3/3 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (สายงานบริหารการศึกษา)

PA.3/4 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (สายงานนิเทศการศึกษา)

PA.4 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการพัฒนาตนเอง (แผนการพัฒนาตนเอง)

PA.5 แบบรายงานสรุปการพัฒนางานตามข้อตกลงเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ (ทุกตำแหน่ง)

PA.6 แบบรายงานการพัฒนาตนเองเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ (ทุกตำแหน่ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ปฏิทนิการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กรอบแนวทางการทดสอบความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎีและการประเมินฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุมิเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s