วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๙ จังหวัดนครพนม วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๙” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยมี นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานดังกล่าว

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด และการมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด โรงเรียนที่จัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น/ผลิตภัณฑ์นักเรียน ดีเด่น ดังนี้
๑. หน่วยงานที่การสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
๒. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด มีดังนี้
กกก๑.๑ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนางทองจันทร์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบรางวัล และโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
กกก๑.๒ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จะหวัดนครพนม ได้รับรางวัลประกวดผลิตภัณฑ์นักเรียนดีเด่น ลำดับที่ ๒ โดยมีนายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบานนาราชควาย คณะครู และตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบรางวัล และโรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น ลำดับที่ ๒ โดยมี นางสาวภทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คณะครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบรางวัล
กกก๑.๓ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายพัชรพงษ์ ทัดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบรางวัล และโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีนางคำปิ่น ทีสุกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา คณะครูและตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบรางวัล
๓. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลการจัดทำบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเคล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา

นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานพิธีเปิดงาน “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๙”

นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม และคณะกรรมการจัดงาน “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๙”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ถ่ายภาพร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดนครพนม ที่เข้ารับรางวัล

(จากซ้าย-ขวา) นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย นายพัชรพงษ์ ทัดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร นางสาวภทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ นางคำปิ่น ทีสะกะ ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา

001

นางพุทธวรรณ ราชอินทร์

ภาพกิจกรรม “๗ มิถุนายนน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๙” จังหวัดนครพนม
ขอบคุณภาพจาก คุณลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

ความเป็นมาของการจัดงาน “วันสหกรณ์นักเรียน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการรวมกลุ่มของราษฎร เพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาด พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๓ ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งกลุ่มสวนผักชะอำ จังหวัดเพชรบุรีขึ้น และเริ่มโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงขึ้น เพื่อนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในการทำการผลิตและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ต่อมาได้มีการแพร่ขยายระบบสหกรณ์ไปในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ โดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด อธิบายความหมายสหกรณ์ว่า “สหก็ด้วยกัน กรณ์ ก็ทำงาน สหกรณ์ แปลว่า ร่วมกันอยู่ ร่วมกันทำงานด้วยกัน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองแนวพระราชดำริ โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ แนะนำถึงแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในโรงเรียน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรับฝากเงินจากนักเรียน การเชื่อมโยงกับโครงการเพื่ออาหารกลางวัน โดยรับซื้อผลผลิตการเกษตรที่นักเรียนผลิตขึ้น มาแปรรูปแล้วนำมาผลิตเป็นอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้แก่เยาวชน และต่อมาได้มีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย ถึงความสำคัญในการปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์สู่เด็กและเยาวชน ดังนี้

….ถ้าเราให้ความรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเยาว์จัดเป็นระบบก็จะทำให้โตขึ้นมีความเคยชินต่อระบบไปทั้งในช่วงแรกยังไม่ทำโครงการมาเป็นระบบ แต่ว่าจากที่เห็นแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำ เช่น เรื่องการสหกรณ์ที่มีแนวว่าถ้าทำงานอยู่คนเดียว ฝ่ายเดียวก็ไม่สามารถที่จะมีทุน มีแรงงาน มีความสามารถ ความรู้ ความคิดที่จะทำงานใหญ่ได้ ก็มีการรวมกลุ่มกันก็จะเป็นของดี…

ต่อมาพระองค์ทรงพระอักษรเป็นบทความลงตีพิมพ์ในหนังสือ ๔๐ ปี โรงเรียน ตชด. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙ ความว่า “…..เรื่องสหกรณ์โรงเรียนก็เป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจัดให้มีขึ้นทุกแห่ง…” และทรงมีพระราชดำรัส ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๕ ความว่า “ก็ตั้งใจให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ ฝึกตั้งแต่เป็นเด็ก เล็ก ๆ ได้ชินไป ต่อมาถ้าเป็นชาวบ้านเป็นราษฎรเต็มที่แล้วก็จะได้เข้าใจหลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้…

นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะกรรมการวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านงานสหกรณ์ให้กับนักเรียนในวันที่ ๗ มิถุนายน ของทุกปี โดยกำหนดให้เป็น “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” สืบเนื่องมาจากทรงรับสั่งให้มีการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

Link ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s