Admin


ผู้ดูแลระบบ

Naiyana_NEW_R

นัยนา  ฉายวงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่ี่่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1

การศึกษา 

             ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา (คุรุทายาท  รุ่น 5)

             ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงาน

1.  ชุดฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  มีจำนวน  8  เล่ม  ดังนี้

เล่มที่  1  เรื่อง  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

เล่มที่  2  เรื่อง  การวิเคราะห์ปัญหา

เล่มที่  3  เรื่อง  นวัตกรรมการวิจัย

เล่มที่  4  เรื่อง  ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย

เล่มที่  5  เรื่อง  เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้

เล่มที่  6  เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูล

เล่มที่  7  เรื่อง  การเขียนเค้าโครงการวิจัย

เล่มที่  8  เรื่อง  การเขียนรายงานการวิจัย

2.  คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  จำนวน  1  เล่ม

 3.  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ิอการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554  (ป.3  และ ม.2)

1.Cover 2.sub-cover  3.Content 4.Report_NT2554 5.Cover

4.  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2553 (ชั้น ป.5 และ ม.2)

5.  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขัั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553_(ป.3 และ ป.6)

E-mail  :    watpolnkp1@gmail.com

Advertisements

2 thoughts on “Admin

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s