ผลงานศึกษานิเทศก์


ปีการศึกษา 2557

วุฒิบัตรผ่านการอบรมด้วยระบบ e-training ประจำปีการศึกษา 2557

นายปริญญา ปริญญาโชติกุล วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นายชัยวัฒน จันทร์อ่อน วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นายนิกุล มณีรัตน วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นายสงวนศักดิ์ แสงผา วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นายอำนวย สุทธิคุณ วุฒิบัตร การพัฒนสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นายบุญถึง พรมสุ้ย วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นางพรรณวดี มณีรัตน์ วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นางรินทิพย วารี วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นางรินทิพย์ วารี วุฒิบัตร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน

นางพัชรินทร์ นวลตา วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นางวัฒนา กงวิรัตน์ วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นายผล สังข์สน วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นายผล สังข์สน วุฒิบัตร การบริหารหลักสูตร

นายผล สังข์สน วุฒิบัตร นวัตกรรมการนิเทศ

นายสุทธศักดิ์ พรหมจันทร ์วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นางจีรพร ตติยะรัตน์ วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นางจีรพร ตติยะรัตน์ วุฒิบัตร ทักษะการบริหารแนวใหม่

นางจีรพร ตติยะรัตน์ วุฒิบัตร เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี

นางจีรพร ตติยะรัตน วุฒิบัตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ

นางจีรพร ตติยะรัตน์ วุฒิบัตร ระเบียบงานสารบรรณ

นางจีรพร ตติยะรัตน์ วุฒิบัตร ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน

นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นางนัยนา ฉายวงค์ วุฒิบัตร การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

นางนัยนา ฉายวงค์ วุฒิบัตร การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

นางนัยนา ฉายวงค์ วุฒิบัตร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน

นางนัยนา ฉายวงค์ วุฒิบัตร การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

ปีการศึกษา 2555

นางนัยนา ฉายวงค์ วุฒิบัตร ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)

เกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s