ปีการศึกษา 2557


เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้สอน การแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 กิจกรรม  ชั้น ป.๑-๓  ชั้น ป.๔-๖  ชั้น ม.๑-๓
 การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ  ๑. เกียรติบัตร  ๒.เกียรติบัตร
 การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ  ๔.เกียรติบัตร  ๕.เกียรติบัตร  ๖.เกียรติบัตร
 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ๗.เกียรติบัตร  ๘.เกียรติบัตร  ๙.เกียรติบัตร
 การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพยยานี ๑๑  ๑๑.เกียรตบัตร
 การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ  ๑๒. เกียรตบัตร


๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  กิจกรรม  ชั้น ป.๑-๓  ชั้น ป.๔-๖  ชั้น ม.๑-๓
 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ๑.เกียรติบัตร  ๒.เกียรติบัตร  ๓.เกียรติบัตร
  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๑  ๔.เกียรติบัตร  ๕.เกียรติบัตร
 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๒  ๖.เกียรติบัตร  ๗.เกียรติบัตร
 การแข่งขันสร้างสรรคผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกม GSP  ๘.เกียรติบัตร  ๙.เกียรติบัตร
 การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ๑๐.เกียรติบัตร  ๑๑.เกียรติบัตร  ๑๒.เกียรติบัตร

๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 ชั้น ป.๑-๓  ชั้น ป.๔-๖  ชั้น ม.๑-๓
 การแข่งขันอัจฉรยภาพทางวทยาศาสตร  ๑.เกียรตบัตร  ๒.เกียรตบัตร
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ๔.เกียรตบัตร
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ๕. เกียรติบัตร  ๖.เกียรติบัตร
 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ๗.เกียรติบัตร   ๘เกียรติบัตร

๘. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

๙. กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

๑๐. กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

๑๑. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

๑๒. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s