การประเมินผลระดับนานาชาติ PISA

คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA

ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA2009 การอ่าน (เพิ่มเติม)

ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามโครงการวิจัยนานาชาติ TIMSS 2007

ตัวอย่างข้อสอบที่ี่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามโครงการวิจัยนานาชาติ TIMSS 2007 อ่านเพิ่มเติม “การประเมินผลระดับนานาชาติ PISA”