งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนสุนทรวิจิตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายสมชาย วิทย์คำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีคุณแม่พิกุล ฉายวงค์ ซึ่งเป็นคุณแม่ของ ศน.นัยนา ฉายวงค์ ได้เป็นแม่ดีเด่นจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๙ ขอแสดงความยินดีด้วย และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดนครพนม มีนักเรียนในสังกัดสพป.นครพนม เขต ๑ จึงขอขอบคุณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมที่มอบทุนกับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”

การประชุมสัมมนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนในเครือข่ายเรณูนคร และเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม

-14-05-2015-1720000 -14-05-2015-1820191 -14-05-2015-18207033IMG4436

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนในเครือข่ายเรณูนคร และเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในการนี้โดยมี นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายเรณูนคร และ เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ภาพ/ข่าว  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม

นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศกก์ สพป.นครพนม ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศกก์ สพป.นครพนม ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและนโยบายเร่งด่วน ที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม โดยมีนางกัลยา ราสา และนายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม และนักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงาน