การประชุมสัมมนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนในเครือข่ายเรณูนคร และเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม

-14-05-2015-1720000 -14-05-2015-1820191 -14-05-2015-18207033IMG4436

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนในเครือข่ายเรณูนคร และเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในการนี้โดยมี นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายเรณูนคร และ เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ภาพ/ข่าว  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม

นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศกก์ สพป.นครพนม ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศกก์ สพป.นครพนม ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและนโยบายเร่งด่วน ที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม โดยมีนางกัลยา ราสา และนายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม และนักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงาน

การแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 สพป.นครพนม เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียน และเพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในระดับประเทศต่อไป

10492334_604298033010605_1650855743042338844_n  10388142_604298299677245_602146626265707118_n

IMG_6639  IMG_6640

Continue reading “การแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 สพป.นครพนม เขต 1”