นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม

นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศกก์ สพป.นครพนม ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศกก์ สพป.นครพนม ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและนโยบายเร่งด่วน ที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม โดยมีนางกัลยา ราสา และนายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม และนักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงาน

การแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 สพป.นครพนม เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียน และเพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในระดับประเทศต่อไป

10492334_604298033010605_1650855743042338844_n  10388142_604298299677245_602146626265707118_n

IMG_6639  IMG_6640

อ่านเพิ่มเติม

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

972592_512118005504554_363997714_n

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  จัดประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ปัการศึกษา  2556   วันที่  30  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมหนองบึก  3  ศูนย์ประชุมหนองบึก  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1)

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

แบบประเมินมาตรฐาน  มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม