การรปะชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

-18-06-2015-19231709

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.นครพนม เขต ๑ ได้เห็นความสำคัญให้มีการสนับสนุนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อมุ่งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อให้ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูบรรณารักษ์ และนักเรียน มีนิสัยรักการอ่านและใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ และพัฒนากิจกรรมห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๐ คน โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายการ และขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้กับครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑  ภาพกิจกรรม

การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

IMG_3553[1]

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นางพัชรินทร์ นวลตา นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมี ผอ.สมภพ อินทร์ติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอภิรมย์ พรหมอารักษ์ นางสุพรรณี พูลพานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ นำเสนอข้อมูล ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่สถานศึกษาได้ดำเนินการ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่านักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน

การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

IMG_3517

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นางพัชรินทร์ นวลตา นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี ผอ.เพชรนิล ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางลัดดา แสนคมคาย ครูโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน นำเสนอข้อมูล ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่สถานศึกษาได้ดำเนินการ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่านักเรียนชอบเรียนโดยใช้Tablet  มีความสุขและสนุกกับการเรียน