การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

IMG_3553[1]

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นางพัชรินทร์ นวลตา นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมี ผอ.สมภพ อินทร์ติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอภิรมย์ พรหมอารักษ์ นางสุพรรณี พูลพานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ นำเสนอข้อมูล ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่สถานศึกษาได้ดำเนินการ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่านักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน

การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

IMG_3517

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นางพัชรินทร์ นวลตา นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี ผอ.เพชรนิล ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางลัดดา แสนคมคาย ครูโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน นำเสนอข้อมูล ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่สถานศึกษาได้ดำเนินการ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่านักเรียนชอบเรียนโดยใช้Tablet  มีความสุขและสนุกกับการเรียน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2555  โดยกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  และส่งกระดาษคำตอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษาตรวจกระดาษคำตอบ  และประมวลผลการสอบ  นั้น

บัดนี้  สำนักทดสอบทางการศึกษาได้ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว  โดยประกาศผลการสอบได้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2556

1.  รายงานผลการประเมินฯ  รายบุคคล  ให้นักเรียนสืบค้นได้ทางเว็บไซต์  http://nt-result.bopp.go.th/student-userโดยระบุ  เขตพื้นที่การศึกษา  เลขประจำตัวประชาชน  และกรอกผลบวกของเลข  แล้วกดปุ่ม  สร้างรายงาน  ระบบจะแสดงผลรายงานระดับบุคคล

2.  รายงานผลการประเมินฯ  ระดับโรงเรียน  ให้โรงเรียนสืบค้นโดยระบุชื่อผู้ใช้  และรหัสผ่าน  ทางเว็บไซต์  http://nt-result.bopp.go.th  ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1  จะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้โรงเรียนสำหรับนำไปใช้ในการเรียกดูรายงานผลการประเมินฯ  ระดับโรงเรียน  ทางระบบ  e-office  และขอให้โรงเรียนแจ้งผลการประเมินฯ  ให้แก่นักเรียน  และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

1.รายงานระดับประเทศ ปรนัย

2.รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1  รวมทุกขนาด  สังกัด  สพฐ.

3รายงานรวมโรงเรียน สพป.นพ 1 สพฐ.

4.รายงานระดับโรงเรียน ปรนัย สพป.นพ 1  สพฐ.

5. รายงานรวมโรงเรียน  ปรนัย  สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

6.  รายงานระดับเขตพื้นที่ ปรนัย  สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

7. รายงานระดับโรงเรีย ปรนัย สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

8.  รายงานระดับบุคค ปรนัย สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1