นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม

นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศกก์ สพป.นครพนม ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศกก์ สพป.นครพนม ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายบุญถึง พรมสุ้ย นางรินทิพย์ วารี และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและนโยบายเร่งด่วน ที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม โดยมีนางกัลยา ราสา และนายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม และนักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงาน

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

972592_512118005504554_363997714_n

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  จัดประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ปัการศึกษา  2556   วันที่  30  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมหนองบึก  3  ศูนย์ประชุมหนองบึก  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1)

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

แบบประเมินมาตรฐาน  มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 1”

การใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)

คู่มือการใช้งานทะเบียน  ปพ.1

คู่มือการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) ปพ.1  (pdf)

คู่มือการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)  ปพ.1 (exel)

โปรแกรมรายงานผล ปพ.1