ประกาศสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผลในปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และในปี ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษา พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านรายการประเมินเกณฑ์คุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๒

ประกาศสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๕

ประกาศสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๖

การนิเทศ ติดตาม ดูแลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร

IMG_7957

วันที่ 31 มกราคม 2558 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นิเทศ ติดตามดูแลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าสอบจำนวน 6 โรง จัดห้องสอบ 6 ห้อง มีผู้เข้าสอบ จำนวน 164 คน โดยมีนายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร นายประสาท ปรัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร นายสาคร ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว และนายเวินมา บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ

นิเทศ ติดตามดูแลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น

IMG_7953

วันที่ 31 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ในการนี้คณะนิเทศ ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ได้นิเทศติดตามดูแลการจัดสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีนายจำลอง กัตติยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบั่ว นายสาธิต เขียนสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ และสิบเอกกฤษณุรัตน์ รัชโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ