การดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการนิเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการนิเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หลักสูตร ๑ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ รุ่น ๑-๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หนังสือราชการ สพป.    กำหนดการดำเนินงานโครงการ    กำหนดการอบรม หลักสูตร ๑ รุ่นที่ ๑-๒

รายชื่อวิทยากร หลักสูตร๑  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชี่ยวชาญ รุ่น ๑  แผนที่สถานที่อบรม

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

11141165_725243037581053_87010035492096743_n 11705096_725243087581048_876300124334918391_n11039048_725242170914473_5254910802848863067_n 11694104_725242757581081_7561385753140821037_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้แก่ ครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ จากโรงเรียนใน ๒๕ เครือข่าย เครือข่ายละ ๔ คน รวม ๑๐๐ คน

ภาพ/ลัคนา มั่นธรณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สพป.นครพนม เขต ๑ ภาพกิจกรรม

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

ด้วย ก.ค.ศ. มีนโยบายในการปรับระบบการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษา ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และส่งผลถึงผู้เรียนอย่างแท้จริง มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ รายละเอียดดังเอกสารที่ปรากฎดังนี้

1.หนังสือ ที่ ศธ0206.4 ว7 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ

2.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ

3.คำอธิบายและตัวอย่าง

PA1.แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่่อนวิทยฐานะ 

PA2.แบบรายงานรับรองด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

PA3/1 แบบข้อเสนอในการพัฒนางาานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (สายงานการสอน)

PA3-2แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (สายงานบริหารสถานศึกษา)

PA3/3 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (สายงานบริหารการศึกษา)

PA.3/4 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (สายงานนิเทศการศึกษา)

PA.4 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการพัฒนาตนเอง (แผนการพัฒนาตนเอง)

PA.5 แบบรายงานสรุปการพัฒนางานตามข้อตกลงเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ (ทุกตำแหน่ง)

PA.6 แบบรายงานการพัฒนาตนเองเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ (ทุกตำแหน่ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ปฏิทนิการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กรอบแนวทางการทดสอบความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎีและการประเมินฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุมิเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณา