การสอบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะนิเทศการสอบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางรินทิพย์ วารี นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการสอบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

Continue reading “การสอบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙”

หลักสูตรฝึกอบรม โครงการคูปองพัฒนาครู

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้ แนวคิด “คิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นโอกาส ฉลาดในการเรียนรู้” โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นรูปแบบการให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching and Mentoring) ระหว่างการปฏิบัติการสอนจริง (On The Job Training) และการสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดระยะเวลาการพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันของรัฐที่มีความพร้อมในการเป็นหน่วยพัฒนาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในฐานะที่เป็นหน่วยพัฒนาครู รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๙ เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑, ๒ และ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร) และ เขต ๒๓ (สกลนคร) ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม โครงการคูปองพัฒนาครู เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ Continue reading “หลักสูตรฝึกอบรม โครงการคูปองพัฒนาครู”

โครงการคูปองพัฒนาครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูให้ตรงกับความต้องการ สอดล้องกับบริบทของพื้นที่ และรูปแบบในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ และให้ได้ความสำคัญในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพครู โดยเชื่อว่าครูเป็นผู้เรียน (Teachers as Learning) ที่ต้องเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และรับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน จึงได้ดำเนินงานโครงการนำร่องคูปองพัมนาครูในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงานพบว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ครูผู้เข้าร่วมโครงการ  ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “คิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นโอกาส ฉลาดในการเรียนรู้” โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นรูปแบบการให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching and Mentoring) ระหว่างการปฏิบัติการสอนจริง (On The Job Training) และการสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดระยะเวลาการพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันของรัฐที่มีความพร้อมในการเป็นหน่วยพัฒนาครู

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา
กลุ่มบริหารงานบุคคลของ สพป./สพม./สศศ. ประชาสัมพันธ์โครงการและประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้ข้าราชการครูผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป ในกรณีที่ผู้สนใจมีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนในการเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ให้กลุ่มบริหารงานบุคคลแต่ละเขตเป็นผู้ให้คำแนะนำ

เงื่อนไข
กกกก๑. ครูผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้น
กกกก๒. ครูผู้เข้ารับการพัฒนามีเวลาเข้าร่วมการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๘๐% ของการดำเนินการพัฒนา
กกกก๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาทำแบบประเมินการจัดการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาในเว็บไซต์ http://www.teachercoupon.net

การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา
เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) แล้ว ให้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจนครบ ๔๐ คน Continue reading “โครงการคูปองพัฒนาครู”