นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2559

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางรินทิพย์ วารี นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ยังติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2559

“ห้องสมุดอาเซียน” ถือกำเนิดจากนโยบาย กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

นิเทศการจัดกิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 20 มิถุนายน 2559

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายบุญถึง พรมสุ้ย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนางพัชรรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Link ที่เกี่ยวข้อง

การอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๕๙ หลักสูตร ๑ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 16-20 มิถุนายน 2559

0000

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หลักสูตร การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ กลุ่มที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๗๕ คน โดยมีนางรินทิพย์ วารี และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เข้ารับการอบรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง