การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมละความโปร่งใสการดำเนินงานภายในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

การดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการนิเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการนิเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หลักสูตร ๑ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ รุ่น ๑-๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หนังสือราชการ สพป.    กำหนดการดำเนินงานโครงการ    กำหนดการอบรม หลักสูตร ๑ รุ่นที่ ๑-๒

รายชื่อวิทยากร หลักสูตร๑  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชี่ยวชาญ รุ่น ๑  แผนที่สถานที่อบรม

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

11141165_725243037581053_87010035492096743_n 11705096_725243087581048_876300124334918391_n11039048_725242170914473_5254910802848863067_n 11694104_725242757581081_7561385753140821037_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้แก่ ครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ จากโรงเรียนใน ๒๕ เครือข่าย เครือข่ายละ ๔ คน รวม ๑๐๐ คน

ภาพ/ลัคนา มั่นธรณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สพป.นครพนม เขต ๑ ภาพกิจกรรม