การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การ คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ตั้งแต่ ปี ๒๐๐๐ โครงการดังกล่าวได้ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่อยู่ในช่วง ๑๕ ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยทำการประเมิน ๓ ปีต่อครั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะครบรอบการประเมินอีกครั้ง สำหรับครั้งนี้กำหนดให้ มีการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) เพิ่มเติมจากการประเมินที่ผ่านมา และปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมิน ระดับนานาชาติ (PISA) ให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จึงขอแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ในวันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 26-28 พ.ค. 2558

11017035_10204230295816888_226118701040169500_n 10995283_10204230295896890_7902648958118285152_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาสื่อและจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เครือข่ายสถานศึกษาละ ๒ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวม ๕๐ โรงเรียน ๕๐ คน ดำเนินการอบรมโดยคณะกรรมการและวิทยากร ICT สพป.นพ.เขต ๑

หนังสือส่ง   ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการฯ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑