การนิเทศ ติดตาม ดูแลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร

IMG_7957

วันที่ 31 มกราคม 2558 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นิเทศ ติดตามดูแลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าสอบจำนวน 6 โรง จัดห้องสอบ 6 ห้อง มีผู้เข้าสอบ จำนวน 164 คน โดยมีนายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร นายประสาท ปรัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร นายสาคร ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว และนายเวินมา บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ

นิเทศ ติดตามดูแลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น

IMG_7953

วันที่ 31 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ในการนี้คณะนิเทศ ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ได้นิเทศติดตามดูแลการจัดสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีนายจำลอง กัตติยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบั่ว นายสาธิต เขียนสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ และสิบเอกกฤษณุรัตน์ รัชโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ

 

รูปภาพ

การนิเทศ ติดตาม ดูแลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่

IMG_7950

วันที่ 31 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ในการนี้ คณะนิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ได้นิเทศ ติดตามดูแลการจัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ โดยมีนายอภิเดช ศรีหาเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น นายณัฐพล นามพลแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ