การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 26-28 พ.ค. 2558

11017035_10204230295816888_226118701040169500_n 10995283_10204230295896890_7902648958118285152_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาสื่อและจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เครือข่ายสถานศึกษาละ ๒ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวม ๕๐ โรงเรียน ๕๐ คน ดำเนินการอบรมโดยคณะกรรมการและวิทยากร ICT สพป.นพ.เขต ๑

หนังสือส่ง   ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการฯ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

การประชุมพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี วันที่ ๒๓-๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘

]สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม