การติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสถิตย์ ศิริธร … อ่านเพิ่มเติม การติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Advertisements

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พว … อ่านเพิ่มเติม งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2559

00000 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางรินทิพย์ วารี นางจันทร … อ่านเพิ่มเติม นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2559