งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนสุนทรวิจิตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายสมชาย วิทย์คำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีคุณแม่พิกุล ฉายวงค์ ซึ่งเป็นคุณแม่ของ ศน.นัยนา ฉายวงค์ ได้เป็นแม่ดีเด่นจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๙ ขอแสดงความยินดีด้วย และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดนครพนม มีนักเรียนในสังกัดสพป.นครพนม เขต ๑ จึงขอขอบคุณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมที่มอบทุนกับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2559

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางรินทิพย์ วารี นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ยังติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2559

“ห้องสมุดอาเซียน” ถือกำเนิดจากนโยบาย กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม “นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2559”

นิเทศการจัดกิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 20 มิถุนายน 2559

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายบุญถึง พรมสุ้ย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนางพัชรรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Link ที่เกี่ยวข้อง